KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Legalizacja pobytu

 

Kancelaria Liderio świadczy pełną obsługę prawną w zakresie doradztwa w procedurach zatrudniania cudzoziemców, legalizacji pobytu oraz ich reprezentacji przed instytucjami państwowymi.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego osobom chcącym legalnie przebywać na terytorium Polski - w tym celu została powołana 

FUNDACJA GLOBAL PEOPLE

 

Fundacja tworzy dla cudzoziemców indywidualne programy integracji, udostępnia pomoc społeczną, opiekę medyczną, prawo do edukacji w Polsce, a także wspiera w procesie rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Dodatkowo reprezentujemy naszych Klientów w procedurach uzyskania zezwoleń na pracę, wiz, kart pobytu, uzyskania obywatelstwa, karty rezydenta, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej.

 

Reprezentujemy Klientów w procesach wydawania:

 • wiz (w tym wizy Schengen oraz spoza układu Schengen);
 • pozwoleń na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza UE;
 • pozwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • rejestracji obywateli UE;
 • zezwoleń na pobyt stały dla obywateli UE;
 • kart pobytu;
 • zezwoleń na pracę;
 • zaświadczeń o niekaralności;
 • zaświadczeń z Urzędu Skarbowego;
 • odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski, w tym m.in.: aktów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, w tym pomoc przy uznawaniu ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw szkół średnich i uczelni wyzszych oraz odpisów z ksiąg wieczystych. 

 

Oferujemy również:

 • pośrednictwo pracy;
 • pomoc przy uzyskaniu obywatelstwa oraz poświadczeniu obywatelstwa polskiego. 

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?