KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Spory korporacyjne

 

 

Prawnicy Kancelarii Liderio posiadają wieloletnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu sporów sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, jak również w przeprowadzaniu mediacji i zawieraniu ugód. Precyzyjnie oceniamy sytuację prawną Klientów i znajdujemy dla Nich najlepsze rozwiązania.


 

Zajmujemy się sprawami sądowymi dotyczącymi sporów korporacyjnych takich jak:

  • spory wynikające z umów pomiędzy wspólnikami/ akcjonariuszami;
  • spory o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika;
  • spory o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządy za zobowiązania sp. z o.o.;
  • spory o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
  • spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych;
  • spory o pozbawienie akcjonariuszy prawa głosu;
  • spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów, a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji;
  • spory o wycenę wartości akcji mniejszościowych akcjonariuszy poddanych procedurze przymusowego wykupu;
  • spory wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce;
  • spory pomiędzy wspólnikami spółek osobowych.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?